AMIS को उद्येश्य

क. जलवायू प्रकोपबाट कृषि क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिम/क्षतिहरुलाई न्यूनिकरण गर्न नेपाल सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।

ख. समय सापेक्ष वास्तविक मौसम (Real time weather information), बाढी तथा सुख्खाको प्रक्षेपणलाई सुधार गरी जलवायू परिवर्तनबाट जोखिममा पर्न सक्ने कृषक समुदायहरुमा सतर्कता अपनाउन सहयोग गर्ने ।

ग. कृषि ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी जलवायू प्रकोपबाट हुने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न पूर्व चेतावनी प्रणाली अन्तर्गत सेवा प्रदान गरी मौसम एवं जलवायूजन्य प्रकोपबाट हुने उत्पादन जोखिम न्यूनिकरणगर्न कृषक समुदायहरुलाई सहयोग गर्ने ।