BRCH सँग सम्बन्धीत

कार्यान्वयनको तहमा यस आयोजनालाई निम्न चार खण्डमा बाँडिएको छ ।

क) जल तथा मौसम विज्ञान विभागको संस्थागत तथा कार्यान्वयन पक्षको सवलीकरण ।

ख) अवलोकन नेटवर्क तथा भविष्यवाणी प्रणालीको आधुनिकीकरण ।

ग) जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रदान गर्ने सेवा प्रणालीको सुदृढिकरण ।

घ) कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना ।

उपर्युक्त खण्डहरु मध्ये खण्ड क, ख, र ग, अन्तर्गतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विभिन्न कार्यहरु सञ्चालन गर्ने छ भने खण्ड घ का लागि कृषि विकास मन्त्रालयले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) समेतको सह–कार्यमा कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गर्नेछ ।