AMIS सँग सम्बन्धीत

यसको लक्ष्य नेपालको कृषि ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई स्थापित गरी जलवायू तथा वातावरण परिवर्तनबाट देखिएका प्रतिकूल असरहरुबाट कृषि क्षेत्रमा पर्न सक्ने जोखिमलाई सूचना तथा संचार प्रविधिको माध्यमबाट न्युनिकरण गर्ने र अनुकूलनात्मक वातावरणलाई सहजीकरण गर्न कृषिसंग सम्बन्धित जलवायू सूचनाहरु, पूर्व चेतना प्रणाली अन्तर्गत कृषक, कृषक समुदाय तथा सरोकारवालाहरुलाई सूचना प्रवाह गर्ने रहेको छ ।