नेपाल सरकार
कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
मध्य बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

Agromet advisory (AAB) in Nepal
प्रकाशित मिति:        NAMIS मा 2017/04/28
AMIS Documentary
प्रकाशित मिति:        NAMIS मा 2017/04/12
Use of ICT materials to reduce climate change impact in agriculture
प्रकाशित मिति:        NAMIS मा 2016/06/26
agricultural information system nepal
प्रकाशित मिति:        NAMIS मा 2016/06/26
climate change in nepal AICC
प्रकाशित मिति:        NAMIS मा 2016/06/26
Pilot Program for Climate Resilience
प्रकाशित मिति:        NAMIS मा 2015/03/31