नेपाल सरकार
कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
मध्य बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

क्र.सं. फाइलको नाम प्रकाशित मिति
1. Second Trimester Newsletter   डाउनलोड
2. First trimester newsletter 2073 74 2016/12/29   डाउनलोड
3. Annual Report 2071_72 2016/10/05   डाउनलोड
4. Third Trimester News Letter 2016/07/27   डाउनलोड
5. Focal Person Training Report 2016/05/31   डाउनलोड
6. Second Trimester news letter 2016/04/03   डाउनलोड
7. Review Agrometeorological Services in Nepal 2016/01/19   डाउनलोड
8. Agro-meteorological Indicators Identifications, Gaps Review and Recommendations 2016/01/19   डाउनलोड
9. Annual Report - 2070/71 2015/07/17   डाउनलोड
10. Roving Seminar_Kavre_13Dec2014 2015/01/06   डाउनलोड
11. Roving Seminar_Banke_13_16Dec2014 2015/01/06   डाउनलोड